Riddle Twist obchodní podmínky

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“) obchodní společnosti Ing. Eva Burger, se sídlem Týček 14, 338 08 Zbiroh, identifikační číslo: 04478592, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickými osobami, které jsou v závazkovém či obdobném vztahu k prodávajícímu v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, či služeb či osoby činící úkony směřující k vytvoření závazkového vztahu s prodávajícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím: internetového obchodu prodávajícího; a nebo prostřednictvím komunikace s prodávajícím na provozovně prodávajícího osobně či telefonicky. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.riddletwist.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Provozovna provozovatele je umístěna na adrese Wenzigova 1857/11, 120 00 Praha 2.    


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. 


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.6. Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o zboží, mají tyto Podmínky na mysli dárkové poukazy (vouchery), které prodávající prodává prostřednictvím své webové stránky a ve své provozovně, jakož i další případné upomínkové předměty, nabízené prodávajícím na provozovně.


Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o službách, mají Podmínky na mysli provozování tzv. únikových her, které prodávající nabízí a provozuje ve své provozovně a nabízí rezervace těchto her prostřednictvím své webové stránky.

Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o kupní smlouvě, mají tyto Podmínky na mysli: (i) kupní smlouvu na dárkové poukazy (vouchery) a další upomínkové předměty, které prodávající prodává prostřednictvím své webové stránky a na svých provozovnách; a dále smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím v rámci provozování tzv. reálných únikových her nabízených prodávajícím na své provozovně.


2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
2.1 Na základě vyplnění nezbytných údajů a informací v registračním formuláři rezervačního systému prodávajícího na webové stránce prodávajícího může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „registrační formulář“). Provozovatelem rezervačního systému Reenio.cz je společnost GARVIS Solutions s.r.o.


2.2 Při vyplňování registračního formuláře na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v registračním formuláři je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v registračním formuláři a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3 Kupující bere na vědomí, že registrační formulář ve webovém rozhraní prodávajícího nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY / REZERVACE SLUŽBY
3.1 Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní  Riddle Twist je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) se nepoužije. Přístup na webové rozhraní Riddle Twist a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost kupujícího.


3.2 Webové rozhraní Riddle Twist obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a souvisejících nákladů. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátce DPH. 
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Riddle Twist. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Ceny za služby se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené službě (hře), konkrétním času dané rezervace služby a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webovém rozhraní prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3 Webové rozhraní Riddle Twist obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží/poskytnutím služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží/poskytnutím služeb uvedené ve webovém rozhraní Riddle Twist platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


3.4 Pro objednání zboží/rezervaci služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
(a) objednávaném zboží/službě (specifikace, termín rezervace, specifikace času, atd.);
(b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
(c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „REZERVOVAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení rezervace toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud nebude kupujícímu doručeno potvrzení rezervace na elektronickou adresu kupujícího do jedné hodiny od provedení rezervace, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a požádat jej o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení článku 13.2 níže tímto není dotčeno.


3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám.


3.9 Při objednání dárkového poukazu je kupující oprávněn si tento dárkový poukaz objednat v elektronické podobě (obdrží dárkový voucher ve formátu PDF s unikátním rezervačním kódem, který se vyplní do rezervačního formuláře v okamžiku uplatnění dárkového voucheru). V případě, že kupující projeví zájem o koupi dárkového voucheru v papírové podobě, může tak učinit na provozovně prodávajícího, popřípadě požádat o zaslání dárkového voucheru v papírové podobě telefonicky či emailem zaslaným prodávajícímu případně vyplněním kontaktního formuláře na webové stránce prodávajícího.


3.10 V případě, že kupující zarezervuje příslušnou službu (hru) ve zvoleném čase s uvedeným počtem hráčů, není možné domáhat se účasti na hře v jiném počtu hráčů.


3.11 V případě zarezervování termínu pro příslušnou službu (hru) na rezervačním systému prodávajícího je kupující si oprávněn zvolit z následujících variant úhrady: (i) uhradit celou částku kupní ceny fyzicky na provozovně před hrou nebo (ii) uhradit celou částku kupní ceny v okamžiku potvrzení své rezervace v rezervačním systému prodávajícího.


3.12 Pokud kupující zruší svou rezervaci pro zvolenou službu déle než 24hodin před rezervovaným termínem, prodávající mu vrátí 100 % kupujícím uhrazené kupní ceny. Pokud kupující zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované služby (hry), prodávající je oprávněn kupujícímu naúčtovat částku 490,-Kč jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči kupujícím uhrazené částce.


3.13 Kupující je povinen dostavit se do provozovny prodávajícího na místo konání zvolené služby (hry) uvedené v informativním mailu zaslaném prodávajícím.


3.14 Pozdní příchody na rezervovanou službu (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění kupujícího delším než 15 minut po termínu zahájení příslušné služby (hry) začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení kupní ceny či její části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, vše na základě výlučného uvážení provozovatele.


3.15 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou kupujícím uhrazené kupní ceny.


3.16 Rozvrhy poskytovaných služeb (her) se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení prodávajícího.


3.17 Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, a to buď mailem: info@riddletwist.cz nebo telefonicky: +420 735 615 655. Prodávající je v případě teambuildingových aktivit oprávněn požádat kupujícího o zálohovou platbu předem ve výši 50 % celkové kupní ceny za dodávané zboží/služby. Pokud nebude záloha kupujícím uhrazena nejpozději 3 dny před sjednaným termínem dodání zboží/služeb, je prodávající oprávněn rezervaci na předmětnou teambuildingovou aktivitu bez náhrady zrušit.

DÁRKOVÉ POUKAZY 
4.1 Dárkové poukazy prodávajícího vystavené a prodávané prodávajícím jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 NOZ. Dárkovým poukazem je kupující, který dárkový poukaz po předchozí rezervaci předloží na provozovně prodávajícího, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 4 hráče.


4.2 Doba platnosti je uvedena na poukazu.


4.3 Ceny dárkových poukazů a jejich druhy a způsoby použití se mohou v čase jejich použití lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu kupujícím zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se kupujícímu nevrací. 


4.4 Vzhledem ke skutečnosti, že prodávající distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů, může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito Podmínkami. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném autorizovanými smluvními partnery prodávajícího.

4.5 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými prodávajícím a ani není směnitelný za peníze.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v případě osobního odběru objednávky/ osobní návštěvy a využití služby kupujícím na provozovně prodávajícího v hotovosti na provozovně prodávajícího (vždy před zahájením příslušné únikové hry) případně papírovými poukázkami Sodexo (Bonus, Flexi, Dárkový, Fokus a Relax pass)nebo Edenred (Ticket Multi, Sport&Kultura, Compliments Dárkový)
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 2000892474/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)


5.2 Společně s kupní cenou je kupující (v případě objednávky dárkového poukazu) povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a náklady dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


5.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.


5.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


5.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.


5.6 Případné slevy z ceny zboží/služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


5.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu/potvrzení. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.1 Podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené shora. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Riddle Twist, Wenzigova 1857/11, Praha 2, 120 00) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@riddletwist.cz.


6.3 Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.


6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 Podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle článku 6.2 Podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (nedohodnou-li se na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


6.6 Nárok na náhradu újmy vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


6.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


6.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


7.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


7.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


7.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


8.3 Ustanovení uvedená v článku 8.2 Podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


8.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


8.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Riddle Twist, Wenzigova 1857/11, 120 00 Praha 2. 


8.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nabízenému prodávajícím zaplacením celé kupní ceny zboží.


9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.


9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


9.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10.2. Abychom mohli splnit vaši rezervaci, potřebujeme zpracovat některé vaše osobní údaje, konkrétně jméno, email a telefonní číslo.
Správcem osobních údajů ve vztahu k pobočce Riddle Twist je Ing. Eva Burger, IČO 04478592. Zpracovatelem osobních údajů je společnost GARVIS Solutions s.r.o., provozovatel rezervačního systému Reenio.cz.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Zmíněné osobní údaje budou uchovávány po dobu maximálně 90 dnů od Vašeho souhlasu s poskytnutím údajů. Váš souhlas můžete odvolat kdykoli předem. Vaše osobní údaje nikdy neposkytneme dalším třetím stranám.


10.3 Průběh hry je monitorován kamerovým systémem.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Podmínky a pravidla hry
Rezervací hry souhlasíte vy i ostatní členové vašeho týmu s těmito podmínkami a pravidly. Vy a ostatní členové týmu souhlasíte, že se budete řídit těmito pravidly a pokyny herní obsluhy.
a. Bezpečnost
Vámi rezervovaná hra je převážně intelektuální aktivita. Použití síly, lezení na dekorace a jiné fyzické aktivity, které by mohli vést ke zranění nebo poškození majetku jsou zakázány.
b. Diskrétnost
Účastníci se zavazují k nešíření jakýchkoliv informací, které by mohli být námi považovány za důvěrné bez našeho předchozího písemného souhlasu. Pořizování fotografií nebo videa je při hře přísně zakázáno.
c. Odmítnutí účasti
Vyhrazujeme si právo odmítnout účast ve hře osobám, které by mohli ohrozit svoji bezpečnost nebo bezpečnost třetích osob. Tj. například osobám podnapilým, pod vlivem drog nebo jakkoliv ozbrojeným osobám.
d. Ukončení hry
Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit hru osobám, které poruší jakékoli ze zde zmíněných ustanovení či neuposlechnou instrukcí herní obsluhy, a to bez nároku na vrácení peněz.
e. Věk
Minimální věk hráče je 8 let. Osoby mladší patnácti let se mohou zúčastnit hry pouze v doprovodu dospělé osoby (18+).
f. Zdravotní stav
Hry se účastníte na vlastní nebezpečí. Osobám trpícím zdravotními problémy, zejména srdečními chorobami nebo psychickými poruchami se hra nedoporučuje a měli by proto svoji účast pečlivě zvážit. Hra není vhodná pro osoby trpící záchvaty úzkosti, paniky nebo klaustrofobií.
g. Zrušení rezervace
Vyhrazujeme si právo zrušit rezervaci z technických důvodů. V takovém případě vám budou nabídnuty jiné termíny. Pokud si přejete hru zrušit nebo změnit termín, dejte nám vědět, prosím, co nejdříve na email info@riddletwist.cz. Pokud chcete zrušit nebo změnit termín na dříve než 12 hodin předem, zavolejte nám, prosím, na číslo 735615655.


13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
13.1 V průběhu poskytování svých služeb bude prodávající maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání kupujícího a všech účastníků. V každém případě však platí, že prodávající nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které prodávající nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).


13.2 Prodávající není odpovědný za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí. Stejně tak není prodávající odpovědný za nefunkčnost/nesprávné nastavení elektronické adresy kupujícího, na kterou je doručováno potvrzení objednávky dle článku 3.5 těchto Podmínek.


13.3 Webové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek prodávajícího, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor prodávajícího s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.


13.4 Prodávající není odpovědný za jakoukoliv újmu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek prodávajícího a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.


13.5 Prodávající není odpovědný za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební brány napojené na rezervační systém prodávajícího.


13.6 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti prodávajícího vůči kupujícímu je výše odpovědnosti prodávajícího omezena výší kupní ceny uhrazené kupujícím za zboží zakoupených kupujícím/použití služeb nabízených prodávajícím.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


14.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


14.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 


14.4 Kontaktní údaje prodávajícího: 


Adresa pro doručování:

 

Riddle Twist, Wenzigova 1857/11, 120 00 Praha 2
Adresa elektronické pošty: info@riddletwist.cz
Telefon: +420 735 615 655 

V Praze dne 6. 3. 2020 
 

Copyright by RiddleTwist 2020

+420 735 615 655